×
 • Κεντρικά γραφεία

  Unit 9A, 80 High Street,
  Egham, Surrey, TW209HE, UK

 • Αποθήκη

  Unit 5 Delta Way, Thorpe Industrial
  Estate, Egham, Surrey, TW208RN, UK

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος<br />πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος
πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Telecoms Traders Ltd

Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1 Ορισμοί. Στους παρόντες Όρους, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Εργάσιμη Ημέρα: ημέρα (εκτός από Σάββατο, Κυριακή ή αργία) όταν οι τράπεζες στο Λονδίνο είναι ανοιχτές για εργασία. Όροι: οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, όπως τροποποιούνται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με το άρθρο 11.6.

Συμβόλαιο: το συμβόλαιο μεταξύ της Telecoms Traders LTD και του Πελάτη για την πώληση και αγορά των Αγαθών σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

Πελάτης: ο πρόσωπο ή η επιχείρηση που αγοράζει τα Αγαθά από την Telecoms Traders LTD.

Δεδομένα: οποιαδήποτε προσωπικά, ευαίσθητα, εμπιστευτικά ή άλλα δεδομένα που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέρος των Αγαθών.

Περιστατικό Ανωτέρας Βίας: έχει τη σημασία που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Αγαθά: τα αγαθά (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών εκτός από οποιοδήποτε Λογισμικό και/ή Δεδομένα) που περιγράφονται στην Παραγγελία.

Παραγγελία: Η παραγγελία του Πελάτη για τα Αγαθά, όπως αναφέρεται στη φόρμα παραγγελίας του Πελάτη.

Λογισμικό: οποιοδήποτε λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στα Αγαθά.

Telecoms Traders LTD: η Telecoms Traders LTD (εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 09243051, Unit 9a 80 High street, Egham, Surrey, TW20 9HE).

1.2 Ερμηνεία. Στους παρόντες Όρους, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

(α) Ο όρος "πρόσωπο" περιλαμβάνει φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή άτομο που δεν έχει νομική προσωπικότητα (ανεξάρτητα από το αν έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα).

(β) Ο όρος "μέρος" αναφέρεται και στους διάδοχους ή τους επιτρεπόμενους αντιπροσώπους του.

(γ) Ο όρος "νομοθεσία" αναφέρεται σε νόμο ή νομοθετική διάταξη όπως έχει τροποποιηθεί ή αναδιαταχθεί. Ο όρος "νομοθεσία" περιλαμβάνει οποιεσδήποτε υποκατώτερες νομοθετικές πράξεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της εν λόγω νομοθεσίας, όπως έχει τροποποιηθεί ή αναδιαταχθεί.

(δ) Κάθε φράση που εισάγεται με τους όρους "συμπεριλαμβανομένως", "περιλαμβανομένου", "ειδικότερα" ή οποιαδήποτε παρόμοια έκφραση πρέπει να ερμηνεύεται ως επεξηγηματική και δεν περιορίζει την έννοια των λέξεων που προηγούνται των εν λόγω όρων.

(ε) Ο όρος "γραπτώς" περιλαμβάνει τηλεομοιοτυπίες και ηλεκτρονικά μηνύματα.

2. ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι ισχύουν για το Συμβόλαιο με αποκλεισμό οποιωνδήποτε άλλων όρων που επιχειρεί να επιβάλει ο Πελάτης ή να συμπεριλάβει, ή που εννοούνται από το εμπόριο, τα έθιμα, την πρακτική ή τη συνήθεια.

2.1 Η Παραγγελία αποτελεί προσφορά του Πελάτη για την αγορά των Αγαθών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η Παραγγελία θα θεωρηθεί ότι έχει γίνει αποδεκτή μόνον όταν η Telecoms Traders LTD εκδώσει γραπτή αποδοχή της Παραγγελίας, με την οποία θα θεωρηθεί ότι το Συμβόλαιο έχει συνάψει.

2.2 Το Συμβόλαιο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει βασιστεί σε καμία δήλωση, υπόσχεση ή αντιπροσωπεία που έχει γίνει ή που έχει δοθεί από ή εκ μέρους της Telecoms Traders LTD και που δεν αναφέρεται στο Συμβόλαιο. Οποιαδήποτε δείγματα, σχέδια, περιγραφικά έγγραφα ή διαφημίσεις που έχει εκδώσει η Telecoms Traders LTD και οποιεσδήποτε περιγραφές ή εικονογραφήσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο της Telecoms Traders LTD ή περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε άλλο υλικό μάρκετινγκ της Telecoms Traders LTD εκδίδονται ή δημοσιεύονται μόνον με σκοπό να προσφέρουν μια προσεγγιστική ιδέα των Αγαθών που περιγράφονται σε αυτά. Αυτά δεν αποτελούν μέρος του Συμβολαίου ή οποιουδήποτε άλλου συμβολαίου μεταξύ της Telecoms Traders LTD και του Πελάτη για την πώληση των Αγαθών.
Οποιαδήποτε προσφορά για τα Αγαθά που έχει δοθεί από την Telecoms Traders LTD δεν αποτελεί προσφορά και υπόκειται σε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ως προς τη διαθεσιμότητα ή άλλες προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Telecoms Traders LTD.

2.3 Καμία Παραγγελία που έχει γίνει αποδεκτή από την Telecoms Traders LTD δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον Πελάτη εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς από την Telecoms Traders LTD και σε όρους που ο Πελάτης θα αποζημιώσει πλήρως την Telecoms Traders LTD για κάθε απώλεια (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους), έξοδα και άλλες εξόδους που έχουν προκύψει από την ακύρωση.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

3.1 Η παράδοση των Αγαθών θα γίνεται στην τοποθεσία που αναφέρεται στην Παραγγελία ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία που συμφωνούν οι πλευρές ("Τοποθεσία Παράδοσης") ανά πάσα στιγμή μετά την ειδοποίηση του Πελάτη από την Telecoms Traders LTD ότι τα Αγαθά είναι έτοιμα.

3.2 Η παράδοση των Αγαθών μπορεί να οργανωθεί ως εξής:

(α) με τον Πελάτη να οργανώνει τη συλλογή και τη μεταφορά χρησιμοποιώντας το δικό του λογαριασμό FedEx ή άλλη μέθοδο μεταφοράς.

(β) με την Telecoms Traders LTD να οργανώνει τη μεταφορά χρησιμοποιώντας το δικό της λογαριασμό FedEx ή άλλη μέθοδο μεταφοράς, προκαταβολικής ενημέρωσης της Telecoms Traders LTD από τον Πελάτη για τις προτιμώμενες του ενέργειες παράδοσης και ο Πελάτης να είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς που διέπουν την εξαγωγή των Αγαθών από τη χώρα προέλευσης και την εισαγωγή των Αγαθών στη χώρα προορισμού και τον πλήρη κόστος αυτής της παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων κάθε τελών και φόρων.

3.3 Οποιεσδήποτε ημερομηνίες παράδοσης που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση μόνο και ο χρόνος παράδοσης δεν είναι ουσιώδης. Η Telecoms Traders LTD δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση στην παράδοση των Αγαθών που οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας ή στην αδυναμία του Πελάτη να παράσχει στην Telecoms Traders LTD επαρκείς οδηγίες παράδοσης ή οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες που είναι σχετικές με την παροχή των Αγαθών.

3.4 Η Telecoms Traders LTD δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία να παραδοθούν τα Αγαθά στο μέτρο που αυτή οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας ή στην αδυναμία του Πελάτη να παράσχει στην Telecoms Traders LTD επαρκείς οδηγίες παράδοσης ή οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες που είναι σχετικές με την παροχή των Αγαθών.

3.5 Εάν ο Πελάτης αποτύχει να παραλάβει τα Αγαθά εντός 3 Εργάσιμων Ημερών από την ειδοποίηση της Telecoms Traders LTD ότι τα Αγαθά είναι έτοιμα, τότε, εκτός εάν αυτή η αποτυχία ή καθυστέρηση οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας ή στη μη συμμόρφωση της Telecoms Traders LTD με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Συμβόλαιο:

(α) η παράδοση των Αγαθών θεωρείται ολοκληρωμένη στις 9:00 π.μ. της τρίτης Εργάσιμης Ημέρας από την ημέρα που η Telecoms Traders LTD ειδοποίησε τον Πελάτη ότι τα Αγαθά είναι έτοιμα, και

(β) η Telecoms Traders LTD θα αποθηκεύσει τα Αγαθά μέχρι να γίνει η παράδοση και θα χρεώσει τον Πελάτη για όλα τα σχετικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης).

3.6 Εάν μετά από 10 Εργάσιμες Ημέρες από την ειδοποίηση της Telecoms Traders LTD ότι τα Αγαθά είναι έτοιμα για παράδοση, ο Πελάτης δεν έχει παραλάβει ή αποδεχθεί την παράδοσή τους, η Telecoms Traders LTD μπορεί να επανπωλήσει ή να διαθέσει μέρος ή όλα τα Αγαθά και, αφού αφαιρέσει τα λογικά έξοδα αποθήκευσης και πώλησης, να απολογιστεί στον Πελάτη για οποιοδήποτε υπόλοιπο πάνω από την τιμή των Αγαθών ή να χρεώσει τον Πελάτη για οποιοδήποτε έλλειμμα κάτω από την τιμή των Αγαθών.

3.7 Η Telecoms Traders LTD μπορεί να παραδώσει τα Αγαθά με δόσεις, οι οποίες θα τιμολογούνται και θα πληρώνονται ξεχωριστά. Κάθε δόση θα αποτελεί ξεχωριστό Συμβόλαιο. Καμία καθυστέρηση στην παράδοση ή ελάττωση σε μια δόση δεν δικαιολογεί τον Πελάτη να ακυρώσει οποιαδήποτε άλλη δόση.

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

4.1 Η Telecoms Traders LTD εγγυάται ότι κατά την παράδοση και για ένα χρονικό διάστημα 12 μηνών (ή όπως συμφωνηθεί ατομικά μεταξύ της Telecoms Traders LTD και του Πελάτη) από την ημερομηνία του τιμολογίου ("Περίοδος Εγγύησης"), τα Αγαθά θα:

(α) εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4.2 παρακάτω, συμμορφώνονται σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές με την γραπτή περιγραφή των Αγαθών από την Telecoms Traders LTD·

(β) είναι λειτουργικά και λειτουργούν σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές.

4.2 Η Telecoms Traders LTD θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι τα Αγαθά που φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί από συγκεκριμένο κατασκευαστή είναι γνήσια.

4.3 Εκτός από την παράγραφο 4.4, εάν:

(α) ο Πελάτης υποβάλει γραπτή ειδοποίηση στην Telecoms Traders LTD κατά την Περίοδο Εγγύησης ότι ορισμένα ή όλα τα Αγαθά δεν συμμορφώνονται με την εγγύηση που ορίζεται στην παράγραφο 4.1· και

(β) η Telecoms Traders LTD δίνει στην δυνατότητα να εξετάσει αυτά τα Αγαθά· και

(γ) ο Πελάτης (εάν του ζητηθεί από την Telecoms Traders LTD) επιστρέφει αυτά τα Αγαθά στον χώρο επιχείρησης της Telecoms Traders LTD με έξοδα της Telecoms Traders LTD, η Telecoms Traders LTD μπορεί, κατ' επιλογή της, να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά Αγαθά ή να επιστρέψει πλήρως την τιμή των ελαττωματικών Αγαθών.

4.4 Η Telecoms Traders LTD δεν φέρει ευθύνη για τη μη συμμόρφωση των Αγαθών με την εγγύηση που ορίζεται στην παράγραφο 4.1 εάν:

(α) ο Πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα εν λόγω Αγαθά μετά την ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 4.3· ή

(β) πριν την πώληση των Αγαθών, η Telecoms Traders LTD έχει αναφέρει ρητώς ότι τα Αγαθά πωλούνται χωρίς εγγύηση/ως "Όπως Φαίνεται"/ως ήδη ελαττωματικά· ή

(γ) το ελάττωμα προκύπτει επειδή ο Πελάτης δεν ακολούθησε τις προφορικές ή γραπτές οδηγίες της Telecoms Traders LTD σχετικά με την αποθήκευση, την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση των Αγαθών ή (εάν δεν υπάρχουν) των καλών εμπορικών πρακτικών· ή

(δ) ο Πελάτης τροποποιεί ή επιδιορθώνει αυτά τα Αγαθά χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Telecoms Traders LTD· ή

(ε) το ελάττωμα προκύπτει από φυσιολογική φθορά, πρόθεση για ζημιά, αμέλεια ή ανώμαλες συνθήκες αποθήκευσης ή λειτουργίας.

4.5 Εκτός από ό,τι ορίζεται στην παράγραφο 4, η Telecoms Traders LTD δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για τη μη συμμόρφωση των Αγαθών με την εγγύηση που ορίζεται στην παράγραφο 4.1.

4.6 Εκτός από ό,τι ορίζεται στις παρούσες Προϋποθέσεις, η Telecoms Traders LTD δεν παρέχει καμία εγγύηση στον Πελάτη όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα, την καταλληλότητα, την κατάσταση ή άλλες πτυχές οποιουδήποτε από τα Αγαθά και όλες οι άλλες εγγυήσεις, προϋποθέσεις και όροι που εννοούνται από το νόμο ή το κοινό δίκαιο εξαιρούνται από το Συμβόλαιο με τον ευρύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

4.7 Οι παρούσες Προϋποθέσεις θα ισχύουν για οποιαδήποτε αντικατάσταση Αγαθών που παρέχονται από την Telecoms Traders LTD.

4.8 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Telecoms Traders LTD είναι μεταπωλητής μεταχειρισμένου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και, ως τέτοιο, δεν υπάρχουν δύο ίδια αντικείμενα που παρέχονται από την Telecoms Traders LTD. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επομένως και συμφωνεί ότι, όταν ελαττωματικά Αγαθά αντικαθίστανται από την Telecoms Traders LTD σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 παραπάνω, τα αντικατασταθείσα αντικείμενα δεν θα είναι πανομοιότυπα με τα αρχικά Αγαθά που παραδόθηκαν στον Πελάτη. Παρά τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρούσας παραγράφου 4.9, η Telecoms Traders LTD θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να παρέχει αντικατασταθείσα αντικείμενα που είναι ουσιαστικά παρόμοια με τα αρχικά Αγαθά που παραδόθηκαν σύμφωνα με την Παραγγελία, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει, περίπτωση στην οποία θα γίνει επιστροφή χρημάτων για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.

5. ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

5.1 Ο κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας των Αγαθών περνά στον Πελάτη:

(α) όταν η παράδοση οργανωθεί από τον Πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 (α), με την παραλαβή των Αγαθών από τους χώρους της Telecoms Traders LTD ή με την παράδοση που πραγματοποιεί η Telecoms Traders Ltd χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη αποστολή του Πελάτη στον λογαριασμό του αποστολέα του·

(β) όταν η παράδοση οργανωθεί από την Telecoms Traders LTD σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 (β), κατά την άφιξη στην τοποθεσία παράδοσης·

(γ) εάν ο Αγοραστής αποτύχει να παραλάβει τα Αγαθά, τότε την ημερομηνία θεωρούμενης παράδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 (α).

5.2 Ο τίτλος των Αγαθών δεν περνά στον Πελάτη μέχρις ότου η Telecoms Traders LTD λάβει πλήρη πληρωμή (σε μετρητά ή εκκαθαρισμένα κεφάλαια) για τα Αγαθά. Για αποφυγή παρεξηγήσεων, η Telecoms Traders LTD δεν προσπαθεί να μεταβιβάσει τον τίτλο ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα στο Λογισμικό ή οποιαδήποτε Δεδομένα στον Πελάτη.

5.3 Έως ότου ο τίτλος των Αγαθών περάσει στον Πελάτη, ο Πελάτης θα:

(α) κρατά τα Αγαθά ως εμπιστευμένος της Telecoms Traders Ltd;

(β) αποθηκεύει τα Αγαθά ξεχωριστά από όλα τα άλλα αγαθά που κρατά ο Πελάτης, ώστε να παραμένουν ευκρινώς αναγνωρίσιμα ως ιδιοκτησία της Telecoms Traders LTD;

(γ) να μην αφαιρεί, καλύπτει ή αποκρύπτει οποιοδήποτε σήμα αναγνώρισης ή συσκευασία σχετικά με τα Αγαθά;

(δ) διατηρεί τα Αγαθά σε ικανοποιητική κατάσταση και τα ασφαλίζει κατά την πλήρη τιμή τους από την ημερομηνία παράδοσης·

(ε) ενημερώνει αμέσως την Telecoms Traders Ltd εάν γίνει υπόδειξη για οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στην παράγραφο 8.2· και

(στ) παρέχει στην Telecoms Traders LTD τις πληροφορίες που αφορούν τα Αγαθά που η Telecoms Traders LTD μπορεί να απαιτεί από καιρό σε καιρό.

5.4 Εάν πριν ο τίτλος των Αγαθών περάσει στον Πελάτη, ο Πελάτης γίνει υπόδειξη για οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στην παράγραφο 8.2 ή η Telecoms Traders LTD πιστεύει λογικά ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί και ειδοποιεί ανάλογα τον Πελάτη, τότε, υπό τον όρο ότι τα Αγαθά δεν έχουν πωληθεί ή ενσωματωθεί αμετάκλητα σε άλλο προϊόν και χωρίς να περιορίζει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή προσφυγή που έχει η Telecoms Traders LTD, η Telecoms Traders LTD μπορεί ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον Πελάτη την παράδοση των Αγαθών και, εάν ο Πελάτης αποτύχει να το κάνει άμεσα, να εισέλθει σε οποιονδήποτε χώρο του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου όπου αποθηκεύονται τα Αγαθά προκειμένου να τα ανακτήσει.

6. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα Αγαθά είναι μεταχειρισμένα και ως τέτοια είναι πιθανό να περιλαμβάνονται σε αυτά συγκεκριμένα τμήματα Λογισμικού και/ή Δεδομένων.

6.2 Η Telecoms Traders Ltd δεν παρέχει εγγυήσεις, αδειοδοσίες, συγκαταθέσεις ή άλλες αδειοδοτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε Λογισμικό και ο Πελάτης εγγυάται στην Telecoms Traders LTD ότι θα αποκτήσει ανεξάρτητα όλες τις απαραίτητες άδειες πριν από τη χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού και θα διαγράψει αμέσως οποιαδήποτε Δεδομένα για τα οποία δεν έχει αδειοδοτηθεί να χρησιμοποιεί ή να επεξεργάζεται.

6.3 Ο Πελάτης θα αποζημιώνει πλήρως την Telecoms Traders Ltd για κάθε έξοδο, ζημία και απώλεια (άμεση ή έμμεση), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τόκων, προστίμων, νομικών και άλλων επαγγελματικών τελών και έξοδων που επιβάλλονται ή προκαλούνται ή καταβάλλονται από την Telecoms Traders LTD ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με:

(α) οποιαδήποτε αξίωση που ασκείται κατά της Telecoms Traders Ltd για πραγματική ή υποτιθέμενη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου που προκύπτει από ή σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού μετά την παράδοση των Αγαθών στον Πελάτη·

(β) οποιαδήποτε αξίωση που ασκείται κατά της Telecoms Traders LTD για πραγματική ή υποτιθέμενη παραβίαση των διατάξεων του Νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998 ή άλλης υποχρέωσης εμπιστευτικότητας από τη χρήση, αποκάλυψη ή επεξεργασία οποιουδήποτε Δεδομένου μετά την παράδοση των Αγαθών στον Πελάτη.

7. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

7.1 Η τιμή των Αγαθών θα είναι η τιμή που αναφέρεται στην Παραγγελία ή, εάν δεν έχει αναφερθεί τιμή, η τιμή που αναφέρεται στον κατάλογο τιμών της Telecoms Traders LTD που ισχύει την ημερομηνία της παράδοσης.

7.2 Η Telecoms Traders LTD μπορεί, ενημερώνοντας τον Πελάτη με ειδοποίηση τουλάχιστον 2 εργάσιμων ημερών πριν από την παράδοση, να αυξήσει την τιμή των Αγαθών λόγω:

(α) οποιουδήποτε παράγοντα που βρίσκεται εκτός ελέγχου της Telecoms Traders LTD (συμπεριλαμβανομένων διακυμάνσεων στα ξένα συναλλάγματα και αυξήσεων σε φόρους και δασμούς)·

(β) οποιασδήποτε αίτησης του Πελάτη για αλλαγή των ημερομηνιών παράδοσης, ποσοτήτων ή ειδών των παραγγελθέντων Αγαθών· ή

(γ) κάθε καθυστέρηση που προκαλείται από οποιεσδήποτε οδηγίες του Πελάτη ή από την αδυναμία του Πελάτη να παράσχει επαρκείς ή ακριβείς πληροφορίες ή οδηγίες στην Telecoms Traders LTD.

7.3 Η τιμή των Αγαθών περιλαμβάνει το κόστος, τις χρεώσεις συσκευασίας και ασφάλισης.

7.4 Η τιμή των Αγαθών δεν περιλαμβάνει το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας ("ΦΠΑ"). Ο Πελάτης θα πρέπει, μετά την παραλαβή ενός έγκυρου τιμολογίου ΦΠΑ από την Telecoms Traders LTD, να καταβάλει στην Telecoms Traders Ltd τα επιπλέον ποσά που απαιτούνται για τον ΦΠΑ που επιβάλλεται στην παροχή των Αγαθών.

7.5 Η Telecoms Traders LTD μπορεί να τιμολογήσει τον Πελάτη για τα Αγαθά κατά την ολοκλήρωση ή μετά την μερική παράδοση. Όπου δεν έχουν συμφωνηθεί όροι πίστωσης, θα εκδοθούν προπληρωμένα τιμολόγια στην στιγμή της παραγγελίας.

7.6 Ο Πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το τιμολόγιο πλήρως και σε καθαρά κεφάλαια σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου της Telecoms Traders LTD. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει οριστεί γραπτώς από την Telecoms Traders LTD.

7.7 Εάν ο Πελάτης αποτύχει να πραγματοποιήσει την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται στην Telecoms Traders LTD σύμφωνα με την Σύμβαση μέχρι την ημερομηνία πληρωμής ("ημερομηνία πληρωμής"), τότε ο Πελάτης θα πρέπει να καταβάλει τόκο επί του οφειλόμενου ποσού με το επιτόκιο της τάξης του 4% ετησίως πάνω από τον βασικό επιτόκιο δανεισμού της Barclays plc από καιρό σε καιρό. Ο τόκος αυτός θα συσσωρεύεται καθημερινά από την ημερομηνία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία πραγματικής πληρωμής του οφειλόμενου ποσού, είτε πριν είτε μετά από απόφαση δικαστηρίου. Ο Πελάτης θα πρέπει να καταβάλει τον τόκο μαζί με το οφειλόμενο ποσό. Τυχόν έξοδα ανάκτησης οφειλής μπορούν να επιβληθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7.8 Ο Πελάτης θα πρέπει να καταβάλει όλα τα ποσά που οφείλονται στην Σύμβαση πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση, εκτός αν απαιτείται από το νόμο, και ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να προβάλει πιστωτική αίτηση, αντιστάθμιση ή αντίρρηση κατά της Telecoms Traders LTD για να δικαιολογήσει την παρακράτηση πληρωμής οποιουδήποτε ποσού ολικά ή μερικώς. Η Telecoms Traders LTD μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να περιορίζει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή προσφυγή δικαιούται, να εξοφλήσει οποιοδήποτε ποσό που της οφείλει ο Πελάτης με οποιοδήποτε ποσό που οφείλει η Telecoms Traders LTD στον Πελάτη.

8. ΑΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

8.1 Εάν ο Πελάτης γίνει αντικείμενο οποιουδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στο άρθρο 8.2, ή εάν η Telecoms Traders LTD πιστεύει με λογική βάση ότι ο Πελάτης πρόκειται να γίνει αντικείμενο τέτοιων γεγονότων και τον ειδοποιήσει αναλόγως, τότε, χωρίς να περιορίζει κανένα άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο που διαθέτει η Telecoms Traders LTD, η Telecoms Traders LTD μπορεί να ακυρώσει ή να αναστείλει όλες τις επιπλέον παραδόσεις βάσει της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ του Πελάτη και της Telecoms Traders LTD, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στον Πελάτη, και όλα τα εκκρεμή ποσά που αφορούν τα παραδοθέντα Αγαθά στον Πελάτη θα καταστούν αμέσως πληρωτέα.

8.2 Για τους σκοπούς του άρθρου 8.1, τα σχετικά γεγονότα είναι:

(α) ο Πελάτης διακόπτει ή απειλεί να διακόψει την πληρωμή των οφειλομένων του ή είναι ανίκανος να πληρώσει τις οφειλομένες του υποχρεώσεις ή παραδέχεται την ανικανότητά του να πληρώσει τις οφειλομένες του υποχρεώσεις ή (εάν είναι εταιρεία) θεωρείται ανίκανη να πληρώσει τις οφειλομένες της υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 123 του Νόμου Πτωχεύσεως του 1986 ή (εάν είναι φυσικό πρόσωπο) θεωρείται ότι δεν είναι σε θέση να πληρώσει τις οφειλομένες του υποχρεώσεις ή δεν έχει λογική προοπτική γι' αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Νόμου Πτωχεύσεως του 1986, ή (εάν είναι εταιρεία συνεταιρισμού) οποιοσδήποτε σύντροφος συνεταιρισμού της εμπίπτει σε οποιοδήποτε από τα προηγούμενα· ή

(β) ο Πελάτης αρχίζει διαπραγματεύσεις με όλους ή οποιοδήποτε τμήμα των πιστωτών του με σκοπό την αναδιάρθρωση οποιωνδήποτε οφειλομένων του ή καταθέτει πρόταση για ή συνάπτει κάθε είδους συμβιβασμό ή διακανονισμό με τους πιστωτές του, εκτός αν (στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι εταιρεία) αυτά τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα με σκοπό τη σύσταση ενός σχεδίου για την ένωση της εταιρείας με μία ή περισσότερες άλλες εταιρείες ή για την ένωση της εταιρείας με την αναδιάρθρωση της εταιρείας· ή

(γ) (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ο Πελάτης είναι αντικείμενο αίτησης πτώχευσης ή απόφασης πτώχευσης· ή

(δ) ένας πιστωτής ή καταθέτης του Πελάτη επιβάλλει προσάρτηση ή παίρνει κατοχή ή εκτελεί εκτέλεση, κατάσχεση ή άλλη παρόμοια διαδικασία σε ολόκληρα ή μέρη των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη και αυτή η προσάρτηση ή διαδικασία δεν καταργείται εντός 14 ημερών· ή

(ε) (εάν πρόκειται για εταιρεία) υποβάλλεται αίτηση στο δικαστήριο ή εκδίδεται απόφαση για τη διορισμό ενός διαχειριστή ή εάν έχει γνωστοποιηθεί γνωστοποίηση πρόθεσης διορισμού διαχειριστή ή εάν έχει διοριστεί διαχειριστής για την εταιρεία· ή

(στ) (εάν πρόκειται για εταιρεία) ο κάτοχος επικινδύνου χρεωστικού επιταγίου επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έχει γίνει δικαιούχος ή έχει διορίσει διαχειριστή πτωχεύσεως για την εταιρεία· ή

(ζ) μια προσωπική και περιουσιακή αλλαγή συμβαίνει ή διεξάγεται όσον αφορά τον Πελάτη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία υπό την οποία υπόκειται, η οποία έχει αντίστοιχο ή παρόμοιο αποτέλεσμα με οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στο άρθρο 8.2 (α) μέχρι το άρθρο 8.2 (συμπεριλαμβανομένου του)· ή

(η) ο Πελάτης διακόπτει, απειλεί να διακόψει, καταποντίζει ή απειλεί να καταποντίσει την εκτέλεση της επιχείρησής του ολόκληρη ή σημαντικής έκτασης· ή

(θ) (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ο Πελάτης απεβίωσε ή, λόγω ασθένειας ή ανικανότητας (είτε πνευματικής είτε σωματικής), είναι ανίκανος να διαχειριστεί τις προσωπικές υποθέσεις του ή γίνεται ασθενής βάσει οποιουδήποτε νομοθετήματος για την ψυχική υγεία.

9. Περιορισμός Ευθύνης

9.1 Τίποτα στους παρόντες όρους δεν θα περιορίσει ή θα εξαιρέσει την ευθύνη της Telecoms Traders LTD για:

(α) θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια της, ή από αμέλεια των υπαλλήλων, πρακτόρων ή υπεργολαβιστών της (ως εφαρμόσιμο)·

(β) απάτη ή απατηλή αναπαράσταση· ή

(γ) παραβίαση των όρων που εννοούνται από την ενότητα 12 του Νόμου περί πώλησης αγαθών του 1979· ή

(δ) ελαττωματικά προϊόντα σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή του 1987· ή

(ε) οποιαδήποτε υπόθεση για την οποία θα ήταν παράνομο για την Telecoms Traders LTD να εξαιρέσει ή να περιορίσει την ευθύνη της.

9.2 Με επιφύλαξη της υποπαραγράφου 9.1:

(α) Η Telecoms Traders LTD δεν θα ευθύνεται έναντι του πελάτη, είτε σε σύμβαση, αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση υποχρεώσεων από νόμο ή αλλιώς, για απώλεια κερδών ή έμμεση ή παρακλαδική απώλεια που προκύπτει στο πλαίσιο της Σύμβασης· και

(β) Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι αποκλείσεις και περιορισμοί που προβλέπονται στους παρόντες όρους είναι λογικοί δεδομένου ότι τα προϊόντα είναι μεταχειρισμένα και αυτό αντανακλάται στην τιμή των προϊόντων.

10. Ανωτέρα Βία

Καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τη Σύμβαση, σε όσο αυτή η αποτυχία ή καθυστέρηση οφείλεται σε περίσταση ανωτέρας βίας. Μια περίπτωση ανωτέρας βίας σημαίνει οποιαδήποτε περίσταση εκτός του λογικού ελέγχου μιας πλευράς, η οποία από τη φύση της δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί ή, αν θα μπορούσε να προβλεφθεί, ήταν αναπόφευκτη, συμπεριλαμβανομένων απεργιών, κλειδωμάτων ή άλλων βιομηχανικών διαφωνιών (είτε αφορούν το προσωπικό της ίδιας της πλευράς είτε τρίτων), αποτυχία πηγών ενέργειας ή δικτύου μεταφοράς, φυσικές καταστροφές, πόλεμο, τρομοκρατία, ταραχές, παρέμβαση από πολιτικές ή στρατιωτικές αρχές, εθνική ή διεθνή καταστροφή, ένοπλη σύγκρουση, εκλογική ζημία, βλάβη από κακόβουλες πράξεις, βλάβη εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς, απώλεια στη θάλασσα, επιδημίες ή παρόμοιες καταστάσεις, φυσικές καταστροφές ή ακραίες και αντίθετες καιρικές συνθήκες, αδυναμία παροχής ανταλλακτικών που είναι ίδια ή ουσιαστικά παρόμοια με οποιαδήποτε προϊόντα που προηγουμένως παραδόθηκαν και επιστράφηκαν ή άλλη αποτυχία των προμηθευτών ή των υπεργολαβιστών.

11. ΓΕΝΙΚΑ

11.1 Ανάθεση και υπεργολάβιση.

(α) Η Telecoms Traders LTD μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθέσει, να μεταβιβάσει, να επιβαρύνει, να επικουρήσει ή να χειριστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όλα ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση.

(β) Ο πελάτης δεν μπορεί να αναθέσει, να μεταβιβάσει, να επιβαρύνει, να επικουρήσει ή να χειριστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όλα ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Telecoms Traders LTD.

11.2 Ειδοποιήσεις.

(α) Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία που γίνεται σε μία από τις πλευρές σύμφωνα με τη Σύμβαση θα πρέπει να είναι γραπτή, απευθυνθεί σε εκείνη την πλευρά στην εγγεγραμμένη της έδρα (αν είναι εταιρεία) ή στον κύριο τόπο εργασίας της (σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση) ή σε άλλη διεύθυνση που η πλευρά αυτή έχει καθορίσει γραπτώς στην άλλη πλευρά σύμφωνα με το παρόν, και θα πρέπει να παραδοθεί προσωπικά, να αποσταλεί με προπληρωμένη αλληλογραφία κατά μέσο ταχυδρομείου πρώτης τάξης, με επιστολή παραλαβής, με εμπορικό courier, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

(β) Μια ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία θα θεωρηθεί ότι έχει παραληφθεί: αν παραδοθεί προσωπικά, όταν αφεθεί στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 11.2 (α)· αν αποσταλεί με προπληρωμένη αλληλογραφία κατά μέσο ταχυδρομείου πρώτης τάξης ή με επιστολή παραλαβής, στις 9:00 π.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας μετά την αποστολή· αν παραδοθεί από εμπορικό courier, την ημερομηνία και την ώρα που υπογράφεται η απόδειξη παραλαβής του courier· ή, αν αποσταλεί με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα που αποστέλλεται από την Telecoms Traders LTD.

(γ) Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου δεν ισχύουν για την παροχή δικαστικών εγγράφων ή άλλων εγγράφων σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία.

11.3 Αποσχέση.

(α) Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελέσιμη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θα θεωρηθεί ότι διαγράφεται, και η ισχύς και εκτελεσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων της Σύμβασης δεν θα επηρεαστούν.

(β) Εάν οποιαδήποτε άκυρη, μη εκτελέσιμη ή παράνομη διάταξη της Σύμβασης θα ήταν έγκυρη, εκτελέσιμη και νόμιμη εάν μέρος της διαγραφόταν, η διάταξη αυτή θα εφαρμοστεί με τις ελάχιστες τροποποιήσεις που απαιτούνται για να γίνει νόμιμη, έγκυρη και εκτελέσιμη.

11.4 Απόπτωση. Μια απόπτωση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέσου που προβλέπεται από τη Σύμβαση είναι ισχύουσα μόνο εάν δίνεται γραπτώς και δεν θα θεωρηθεί ως απόπτωση οποιασδήποτε επόμενης παραβίασης ή παράβασης. Καμία αποτυχία ή καθυστέρηση από μία πλευρά να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή μέσο που παρέχεται από τη Σύμβαση ή από το νόμο δεν θα αποτελέσει απόπτωση αυτού του δικαιώματος ή μέσου ή δεν θα εμποδίσει ή περιορίσει την επόμενη άσκηση αυτού του δικαιώματος ή μέσου. Καμία μεμονωμένη ή μερική άσκηση ενός τέτοιου δικαιώματος ή μέσου δεν θα εμποδίσει ή θα περιορίσει την επόμενη άσκηση αυτού του δικαιώματος ή μέσου.

11.5 Δικαιώματα τρίτων. Μία πρόσωπο που δεν είναι μέρος της Σύμβασης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα υπό ή σχετικά με αυτήν.

11.6 Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής οποιωνδήποτε επιπρόσθετων όρων και προϋποθέσεων, θα είναι νομικά δεσμευτική μόνο όταν συμφωνηθεί γραπτώς και υπογραφεί από την Telecoms Traders LTD.

11.7 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία. Η Σύμβαση, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από αυτήν ή σχετίζεται με αυτήν ή την διαμόρφωσή της (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό, και οι πλευρές υποβάλλονται αναιρέσιμα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Need more information?

Need more information?

Leading brands

HUAWEI Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
CISCO Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
SIEMENS Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
CIENA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
INFINERA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
JUNIPER Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
MARCONI Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
NOKIA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
NORTEL Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
ZTE Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός